Menu +

Leiderschap van de toekomst

Community of Practice: Leiderschap van de toekomst

Opdrachtgever: organisatieteam t.b.v. input event in juni bij Randstad Groep

Lead: Jacqueline van Onzenoort
Deelnemers vanuit HRD, L&D vanuit de deelnemers.

Planning en organisatie
Drie bijeenkomsten van een dagdeel (op wisselende locaties afhankelijk van deelnemers) met de volgende opbouw:

1. Maandag 23 maart 2020 (middag 13.00-16.30 in Wassenaar, Papewegse Hof 12): pitch van bestaande praktijken door deelnemers met verdieping op onderzoeksvragen. Best practices in theorie – potentiele sprekers voor event in juni?
2. Vrijdag 17 april 2020 (ochtend, locatie ntb): best en next practices in theorie en praktijk; het netwerk bestaat dit jaar 25 jaar. Wat is er in de afgelopen 25 jaar veranderd in het denken over leiderschap en wat zijn de beelden van de toekomst?
3. Vrijdag 15 mei 2020 (ochtend, locatie ntb): afhankelijk van behoeften en uitkomsten tot nu toe en voorbereiden synthese in het event over wendbaar leiderschap
4. Tijdens het event in juni met als thema wendbaar leiderschap geeft de COP een presentatie op het event van hun bevindingen.

Juni – event dagdeel (ochtend met als optie vrijdag 26 juni 2020) over wendbaar leiderschap Locatie: congrescentrum Randstad Groep in Diemen

Aanleiding: leiderschap van de toekomst
Het tijdperk van wendbaarheid is aangebroken en het Darwiniaanse ‘survival of the fittest’ is belangrijker dan ooit. In deze COP onderzoeken we onder de werktitel ‘wendbaar leiderschap’ welk leiderschap nodig is om toekomstproof te zijn. Agile of wendbaar leiderschap als term wordt gehanteerd om aan te geven dat leiders dankzij hun wendbaarheid hun gedrag snel kunnen aanpassen en effectief kunnen reageren op de specifieke eisen van de situatie. Agile of wendbaar leiderschap gaat ervan uit dat we flexibel in staat zijn in te spelen op nieuwe, snelle en technologische ontwikkelingen.

Veel organisaties hebben de laatste jaren ervaring opgedaan met agile werkmethodes en mindset. De agile mindset vraagt niet zozeer om ‘agile doen’ maar om ‘agile zijn’ en dit vraagt om emotionele maturiteit die het mogelijk maakt om in kleine, multidisciplinaire, wendbare teams autonoom te werken: zelf beslissingen te nemen, conflicten op te lossen en prioriteiten te stellen met klantwaarde voorop. Dit alles heeft pas vruchtbare bodem als er een klimaat is van sociale veiligheid en vertrouwen waardoor een lerende organisatie mogelijk wordt. En alles staat of valt met de bestaande bedrijfscultuur en het voorbeeldgedrag van het hogere leiderschap.

Wendbaarheid beperkt zich niet tot leiders en is evenmin een nieuw gegeven. Leiders hebben zich altijd al snel aan omstandigheden moeten aanpassen om effectief te kunnen zijn. Het is een specifieke aanduiding van situationeel leiderschap wat nodig is om adaptief te zijn met de omgeving. De situationele druk op leiders is exponentieel complexer geworden nu de omgevingen sneller veranderen, meer divers zijn en hogere eisen stellen. Teams werken meer autonoom en self-directed en moeten kunnen inspelen op snelle veranderingen. Welk leiderschap hoort daarbij?

Dat betekent allemaal dat leiders een sprongsgewijze verandering moeten maken in hun vermogen om wendbaar te zijn; anders zijn ze niet langer in staat aan de eisen van de huidige en toekomstige tijd te voldoen. Dit doet een groot beroep op het verruimen van het zelfbewustzijn en het vrijer worden van allerlei controlemechanismen van de persoonlijkheid.

Vertaling naar leiderschapsontwikkeling
De tijd van de leiderschapsprofielen en leiderschapsprogramma’s als gedwongen wasstraten voor alle leidinggevenden vanuit het ‘one size fits all’ principe lijkt in toenemende mate achterhaald te gaan. Het gaat tegenwoordig om persoonlijk leiderschap van iedereen en selfdirected learning, waarbij mensen zelf het initiatief nemen met of zonder de hulp van anderen bij het formuleren van hun leerbehoeften en de leerkeuzes. Het is ook niet langer voorbehouden aan leidinggevende posities, maar meer en meer een opgave voor alle mensen in een organisatie, wat we ook wel aanduiden met persoonlijk leiderschap.

Onderzoeksvragen:
• Hoe ziet het competentieprofiel eruit van een wendbare leider. Welk wereld- en mensbeeld kenmerkt wendbare leiders?
• Op welke manier ondersteunt HR(D)/L&D/Leadership Development de ontwikkeling van wendbaar leiderschap? En hoe neem je hierin persoonlijk leiderschap van alle medewerkers in mee? Dus niet alleen specifiek (leidinggevende) doelgroepen?
• Welke best en next practices zijn er op dit moment in ontwikkelen en versterken van wendbaar leiderschap? In de praktijk en theorie.
• Het versterken van de emotionele maturiteit van wendbaar leiderschap is geen quick fix: welke infrastructuur/sociale context is een belangrijke voedingsbodem hiervoor? (denk hierbij aan interne teamcoaches, reflectie rituelen, een LMS wat selfdirected learning ondersteunt).
• Wat zijn onze inzichten en next practices die we graag overdragen tijdens het event in juni?

Transfer van de inzichten:
We organiseren het event in juni rondom het thema wendbaar leiderschap. Naast 1 of 2 externe sprekers delen we de best practices rondom wendbaar leiderschap in onze organisaties.

Aanmelden via bianca@bedrijvennetwerkhr.nl